*ขยะชิ้นน้อยๆ ทิ้งบ่อยๆ ก็เป็นขยะกองใหญ่* คัดแยกให้ถูกที่ รายได้มีจากการทิ้งขยะ* เก็บเท่าไร่ก็ไม่หมด ถ้าไม่ลดทิ้งขยะ* มือเธอ มือฉัน มาช่วยกันลดขยะ*
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นกเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565
การจัดอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ"
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 10
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระบบ NISPA
ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษาเพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และใบกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด win win WAR OTOP Juntor
การติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แอนิเมชั่น ในรูปแบบวีดีทัศน์ และแบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อสื่อ
ข่าวการศึกษา


อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด