ภาพกิจกรรม
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
( ดู 7 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานพาน้องกลับมาเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดผ่านช่องทาง Facebook “
( ดู 11 ครั้ง )
การลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
( ดู 12 ครั้ง )
พิธีมอบ “ ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม”
( ดู 11 ครั้ง )
การลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
( ดู 10 ครั้ง )
การประชุมชี้แจงการดำเนินการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566
( ดู 17 ครั้ง )
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
( ดู 16 ครั้ง )
โครงการ สตรียุค 5 G เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566
( ดู 13 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
( ดู 16 ครั้ง )
การดำเนินการทดสอบความรู้พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
( ดู 10 ครั้ง )