บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนฤมล ปีกคม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวรัญสิญา แสงแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววาสนา ฉิมพะวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางทัศนีย์ ศรีเดช
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวนฤมล เรืองโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวิตรี บำรุงเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรีจันทร์ สร้อยระย้า
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง
ธุรการสำนักงานลูกเสือ