บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววรัญสิญา แสงแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ช่วยราชการ สพป.ปัตตานี เขต 1

นางสาววาสนา ฉิมพะวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล เรืองโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรีจันทร์ สร้อยระย้า
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง
ธุรการสำนักงานลูกเสือ