ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นกเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565 (อ่าน 41) 25 พ.ค. 65
การจัดอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ" (อ่าน 43) 25 พ.ค. 65
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 (อ่าน 78) 17 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 (อ่าน 110) 05 พ.ค. 65
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์ ประจำปี 2565 (อ่าน 108) 29 มี.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 10 (อ่าน 153) 03 มี.ค. 65
ศธ. เตรียมพร้อมเปิดโครงการ (อ่าน 170) 09 ก.พ. 65
โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) (อ่าน 317) 05 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) (อ่าน 183) 28 ม.ค. 65
ประเมินสถานศึกษา (ขนาดกลาง)เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 301) 26 พ.ย. 64
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตาม QR CODE แนบมาด้วยนี้ (อ่าน 273) 26 พ.ย. 64
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้าน (อ่าน 293) 15 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (อ่าน 304) 15 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 277) 10 ส.ค. 64
แจ้งประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 331) 24 มี.ค. 64
การจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 (อ่าน 1200) 03 ก.พ. 64
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 (อ่าน 304) 03 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 274) 03 ก.พ. 64
แบบสำรวจและประเมินสภาวะสุขภาพจิตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (อ่าน 244) 20 ม.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564 (อ่าน 231) 20 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 (อ่าน 226) 20 ม.ค. 64
การจัดแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 242) 06 พ.ย. 63
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) (อ่าน 236) 27 ต.ค. 63
เผยแพร่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง (อ่าน 233) 16 ต.ค. 63
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภูมิภาค (อ่าน 366) 09 ก.ย. 63
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (อ่าน 252) 14 ส.ค. 63
การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 276) 13 ก.ค. 63
การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 247) 13 ก.ค. 63
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง (อ่าน 572) 30 มิ.ย. 63
การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 232) 01 มิ.ย. 63