หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
การขับเคลื่อนนนโยบายโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา "พาน้องกลั[มาเรียน" (อ่าน 1) 30 มี.ค. 66
ขอแจ้งยขายระยะเวลารับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก (อ่าน 10) 23 มี.ค. 66
สรุปรายงานข้อมูลนักเรียนเรียนรวมปีการศึกษา2563-2565 (อ่าน 24) 08 มี.ค. 66
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (อ่าน 46) 03 มี.ค. 66
การนิเทศ ติดตาม รร.กลุ่มเป้าหมายที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ภาคมเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17) 02 มี.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (อ่าน 21) 02 มี.ค. 66
จัดทำเนียบพี้เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 17) 02 มี.ค. 66
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชน ตามพระดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 31) 14 ก.พ. 66
การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน (อ่าน 50) 01 ก.พ. 66
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง (อ่าน 57) 23 ม.ค. 66
จัดสรรงบประมาณ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ) (อ่าน 68) 17 ม.ค. 66
อนุญาตให้ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อ่าน 64) 17 ม.ค. 66
การฝึกอบรมในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 73) 10 ม.ค. 66
เชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 54) 09 ม.ค. 66
วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน (อ่าน 54) 09 ม.ค. 66
การดำเนินงานตามกฏกระทรวงฯ ที่ออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (อ่าน 50) 05 ม.ค. 66
แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา (อ่าน 70) 05 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 47) 28 ธ.ค. 65
ขอเชิญร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 (อ่าน 84) 30 พ.ย. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ. - เอพี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 18" (อ่าน 108) 15 พ.ย. 65
เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง "สภานักเรียน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง (อ่าน 90) 10 พ.ย. 65
ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการกิจกรรมทางกายและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ขยายพัฒนาสู่ชุมนในพื้นที่โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เขตตรวจสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 88) 08 พ.ย. 65
การออกตรวจ ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ และพื้นที่จุดเสี่ยงในจังหวัดนครนายก (อ่าน 96) 04 พ.ย. 65
แจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2565) (อ่าน 109) 01 พ.ย. 65
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการดำเนินงานบันทึกแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 89) 27 ต.ค. 65
เพิ่มความเข้มงวดและกำหนดมาตรการเข้าออกสถานศึกษาของบุคคลภายนอก (อ่าน 1166) 27 ต.ค. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 95) 26 ต.ค. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 76) 26 ต.ค. 65
ประชุมชี้แจงโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และโครงการพัฒฯาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะนำร่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 82) 26 ต.ค. 65
การดำเนินการตามกฏกระทรวงฯ ที่ออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (อ่าน 75) 20 ต.ค. 65