ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผลลัพท์ Thailand 4.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2337
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 407
ตารางวิเคราะห์คุณธรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 580
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ โปรแกรม Thai School Lunch Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 428
เอกสารเพิ่มเติมประชุมโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.82 KB 387
แบบ พฐ.การติดตามและการจำหน่ายนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.47 MB 462
รายชื่อโรงเรียนในแต่ศุูนย์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 474
แนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.8 MB 360
ระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้รถโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.92 MB 349
กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 417
คู่มือการอบรมอาสาสมัคร 372
คู่มือการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 391
โรงเรียนเปิดรับอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 464
ระเบียบคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถุานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ.2521 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 377
แบบ พฐ 1-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 400
รายชื่อโรงเรียนที่แยกตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 415
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 348
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน หน้า 1-10 369
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 417
เอกสารหลักสูตร 968
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 393
แบบติดตามอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 393
แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 353
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 369
รายงานยาเสพติดในระบบ e-mes xu 62 Unkown Document ขนาดไฟล์ 245.49 KB 379
รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์ฯ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 484
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.28 KB 363
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.05 KB 601
รายชื่อประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ ปี กศ.2562สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.28 KB 410
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 349
กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.82 KB 332
แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้งบประมาณโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 68.79 KB 322
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 356
บันทึกขออนุมัติใช้เงิน การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 462
คู่มือการประกวดคลิปสั้นผลงานนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 360
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.66 KB 277
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1314
คู่มือการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 ออนไลน์ PNG Image ขนาดไฟล์ 6.48 KB 266
เบอร์ธุรการโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 34.01 KB 108
สภานักเรียน
แนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 780
แบบนิเทศติดตามสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 2945
คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 870.13 KB 5054
มาตรการการจัดสภานักเรียน ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.85 KB 568
คู่มือการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 1599
การรับนักเรียน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 361
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 396
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียน 354
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.58 KB 371
ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1003.02 KB 360
นโยบายการรับนักเรียน สพป.นครนายก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.98 KB 469
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.83 MB 344
รายงานนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 116.98 KB 48
งานลูกเสือ
การขออนุมัติตั้งกองลูกเสือ/กลุ่มลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 3265
การขออนุมัติตั้งกองลูกเสือ/กลุ่มลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165.5 KB 527
ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 694
มาตรฐานการตั้งค่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 452
ประกาศชมรมลูกเสือ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 1843
ใบคะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 495
แผนการสอนลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 24852
แบบ ลส. 1,2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 409
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 426
คู่มือการฝึกระเบียบแถว 412
คู่มือประกวดระเบียบแถว 427
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551 364
ขอเหรียญลูกเสือสดุดี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.47 MB 383
เครื่องมือการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.69 KB 1834
โครงสร้างของกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 492
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.76 KB 391
ลส.1 ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.44 KB 385
ใบสมัครการขอตำแหน่งทางลูกเสือ(ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร) ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.63 KB 449
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 1173
แบบลส.1 - ลส.19 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 381
แผนการสอน 390
คู่มือ/ข้อปฏิบัติงานลูกเสือ 460
แนวทางการยกระดับการเรียนรู้ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 1027
การจัดการศึกษากรณีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ 331
คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 352
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.89 KB 330
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.44 KB 6780
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 339
ระเบียบว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.17 KB 336
ระเบียบว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ 335
นโยบาย 5 เสือ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.85 KB 340
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 335
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 1590
ประกาศผลการคัดเลือกสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.38 KB 354
ค่านิยม 12 ประการ
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 9428
เกณฑ์การให้คะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 548
แนวทางการคัดเลือกค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 906
การพัฒนาและประเมินผลค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 377.5 KB 4874
การจัดค่านิยม 12 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 741.64 KB 4409
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนแบบอย่างค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 347
เกี่ยวกับงานแนะแนว
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.77 KB 492
หลักสูตรอบรมครูแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.36 KB 667
คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียน ม.1-3-กรมวิชาการ 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.92 KB 651
แนวทางการจัดกิจกรรมแนวแนวระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7960
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551-สำนักวิชาการฯ-2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.77 KB 11623
ครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.32 KB 865
นักเรียนyc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 5821
การพัฒนาระบบแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.15 KB 1195
ตัวอย่าง-โครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 9097
1-เอกสาร-นโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.86 KB 740
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป1 - ป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.71 KB 10589
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.77 KB 808
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.19 KB 2085
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 1845
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.75 KB 424
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.89 KB 1304
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466 KB 6755
ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน (User & Password) สำหรับโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 350
คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ 413
แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพนักเรียน 345
แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)” 388
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ(50:50) ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 346
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) กับกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 3950
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.1 - 3 273
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.4 - 6 274
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ม.1 - 3 268
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 271
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
รายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 456.5 KB 730
รายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 537.01 KB 386
การติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 537 KB 340
รายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 779.4 KB 375
รายละเอียดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 356
รายชื่อเกณฑ์เด้กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 เกิด พ.ศ. 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 828.93 KB 339
รายชื่อเด็กเกิดปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 794.73 KB 291
รายชื่อเด็กเกิดปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 753.32 KB 49
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ 88
เอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 18731
องค์ความรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.25 KB 79189
สภาพควาสำเร็จระบบดูแลฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 3677
แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายคน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.55 KB 559
กรอบความคิด Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 930
การป้องกันและแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 8363
PPT ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 497
เอกสารระบบดูแล สำหรับครูประจำชั้น 592
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 518
คู่มือการจัดระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 1660
แนวปฏิบัติระบบดูแล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 889.37 KB 524
คู่มือการจัดระบบดูแลของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 521
คู่มือระบบดูแล (TEPE) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.12 KB 1286
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน (TEPE) 430
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน (TEPE) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 790
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 3391
แบบนิเทศระบบดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 2116
คู่มือคัดเลือกระบบดูแล 380
แนวทางการคุ้มครองนักเรียน.ปี2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 635
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 424
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 355
แต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 448
มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 365
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 339
คู่มือ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.09 KB 333
แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 350
คุู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 362
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 9 ส.ค.63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.88 KB 496
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 9 ส.ค.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.76 KB 531
วิทยากรบรรยาย 9 ส.ค.63 335
แบบการบันทึกระบบการดูแล 9 ส.ค.63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 678.81 KB 8924
แบบบันทึกระบการดูแล 9 ส.ค.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.8 KB 1295
SDQ 9 ส.ค.63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783 KB 355
pre -test Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.04 KB 8999
การประเมินระบบการดูแล 341
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินการระบบการดูแล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 332
คู่มือการคัดเลือกประกวดระบบดูแล ปี 2565 79
คู่มือการใช้งานระบบ พาน้องกลับมาเรียน 76
การจัดทำเอกสารผลกรดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปี 2562 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 76
เอกสาร/คู่มือ ร.รสุจริต
แนวทางการดำเนินงานสพท.สุจริตเล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 408
คู่มือการดำเนินงานร.ร/เขตสุจริต เล่ม 1- 15 634
แนวทางร.รสุจริต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.41 KB 1611
ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 496
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.04 KB 358
คู่มือการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ (ร.ร.คุณภาพประจำตำบล) 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 835
ITAโรงเรียน-เผยแพร่พุธเช้า 01072563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 505
แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทการสร้างการดี 336
แนวทางการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 326
เอกสารเกี่ยวกัยาเสพติด/ทักษะชีวิต
คู่มือ/รายงานที่เกี่ยวข้องยาเสพติด 467
คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 431
คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 564.09 KB 1271
คู่มือการดำเนิงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 18081
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 1214
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.79 KB 1026
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 2558-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 444
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 2558-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.38 KB 693
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 378
แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและยาวชน RAR Archive ขนาดไฟล์ 995.23 KB 333
คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนกาลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 5800
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.82 KB 451
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.66 KB 336
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 1-60 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.94 MB 316
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 61-120 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.94 MB 308
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 121-140 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 306
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 141-160 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 310
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 161-170 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 308
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 171-175 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 300
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.46 MB 391
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.43 KB 1310
คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด_สำหรับครูสอน ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 290
คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด_สำหรับครูสอน มัธยมตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 300
แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 98
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 623
คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด 63
การเลือกและการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.8 KB 430
วิธีการและแนวทางการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.51 KB 476
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.28 KB 343
ตัวอย่าง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.63 KB 3222
กฤกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หบักเกณฑ์ วิธีสรรหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.24 KB 209
ฝึกภาษาอังกกฤษ
ฝึกหัดภาษาอังกฤษ 1318
ฝึกภาษาอังกฤษ 472
ฝึกภาษาอังกฤษ2 442
ฝึกภาษาอังกฤษ3 540
ฝึกภาษาอังกฤษ4 599
ฝึกภาษาอังกฤษ5 439
ฝึกภาษาอังกฤษ6 592
ฝึกภาษาอังกฤษ7 407
ฝึกภาษาอังกฤษ8 581
ฝึกภาษาอังกฤษ9 2986
ฝึกภาษาอังกฤษ10 373
ฝึกภาษาอังกฤษ11 530
ฝึกภาษาอังกฤษ12 574
วิถีพุทธ
ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.17 KB 382
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 377
คู่มือเว็บไซย์การใช้งานโรงเรียนวิถีพุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 615
หลักสูตร TEPE
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 418
กระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.41 KB 2056
การคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 782.23 KB 639
การควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 760
การจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.03 KB 852
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างเสริมสร้างสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.71 KB 1616
การจัดการแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.77 KB 451
การจัดกิจกรรมค่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 617.57 KB 2725
การใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.24 KB 2255
การบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.25 KB 1030
การนิเทศแนวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.42 KB 1513
การบริหารงานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.78 KB 463
การบริหารเชิงกลยุทธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.97 KB 1588
การบริหารหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.49 KB 788
การปกครองชั้นเรียนเชิงบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.8 KB 1457
การปฏิบัติการจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.59 KB 1230
การประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.89 KB 839
การประเมินสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.34 KB 965
การพัฒนาจิตสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.7 KB 1643
การพัฒนาด้วย โคชชิ่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 2283
การพัฒนาประจำสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.22 KB 661
การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารยุคใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.14 KB 1030
การพัฒนาระบบสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 993
การเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.29 KB 1848
การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.29 KB 551
การเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.7 KB 3841
การเรียนรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.45 KB 1061
การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 836.84 KB 758
การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 2245
การสร้างผลงานทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.09 KB 7423
การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.39 KB 365
ความรู้การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1020.3 KB 1264
ความรู้ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.8 KB 2706
งานสารบรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.75 KB 591
จริยธรรมผู้บบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.76 KB 739
จิตวทยาครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.37 KB 6581
เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 533.52 KB 859
เทคนิคการสร้างทีมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.37 KB 1018
นวัตกรรมการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 2046
การบริหารผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.44 KB 739
พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.92 KB 2090
ภาวะผู้นำทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.32 KB 1351
ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 714.87 KB 1210
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 878
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 415
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 400
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 417
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 400
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 400
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Unkown Document ขนาดไฟล์ 66.81 KB 405
แบบรายงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.54 KB 553
เครื่องชี้วัด แผน กพด. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 363
แผน กพด. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 387
ปฏิทินส่งแบบรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.66 KB 375
เอกสารวิชาการทั่วไป
แนวการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างซีท 389
คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 342
แนวปฏิบัติการพาน.รไปนอกสถานศึกษา/มาตรการรัษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
มาตรการรักษาความปลอดภัย 420
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 359
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งนิเทศร.ร.คุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 351
คำสั่งนิเทศลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 370
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 332
ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 353
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำอำเภอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.25 KB 356
การขับเคลื่อนนโยบายโครงการส่งเสริมโอกาศ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษา"พาน้องกลับมาเรียน" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 358
รางวัลพระราชทาน
คูมือรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 326
คู่มือรางวัลพระราชทานประเภทนักเรียน 316
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 312
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน สนักศึกษา และสถานศกึษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 306
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 304
แนว่ทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 359
เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสรรหา เลือก และแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 333
คู่การสรรหาและคัดเลือกและคณะกรรมการสถานศึกษา 324
คู่มือ/แนวปฎิบัติ
แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 518
แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 327
การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 363
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 43
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถ
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 336
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน "ระดับประเทศ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.02 KB 315
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 325
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด 322
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.43 KB 331
วันที่อนุมัติการจบ และปพ.2 ปีกศ.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 337
วันอนุมัติการจบ ปีกศ.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 299
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 505
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลาววันในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 241
ทักษะชีวิต
วิทยากรบรรยายทักษะชีวิต 303
6 คำถามสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 389
rtp-lifeskill Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1388
แนวทางการบุูรณาการทักษะชีวิต 8 กลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 366
การพัฒนาทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 7211
บ้านเรียน Home School
ขั้นตอนการจัดการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 306
แบบฟอร์มขอจัดการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.02 KB 301
สถานปลอดภัย
แนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย 107
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 83