ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผลลัพท์ Thailand 4.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 3500
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 438
ตารางวิเคราะห์คุณธรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 633
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ โปรแกรม Thai School Lunch Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 465
เอกสารเพิ่มเติมประชุมโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.82 KB 418
แบบ พฐ.การติดตามและการจำหน่ายนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.47 MB 492
รายชื่อโรงเรียนในแต่ศุูนย์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 514
แนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.8 MB 394
ระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้รถโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.92 MB 381
กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 449
คู่มือการอบรมอาสาสมัคร 416
คู่มือการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 430
โรงเรียนเปิดรับอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 527
ระเบียบคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถุานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ.2521 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 405
แบบ พฐ 1-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 428
รายชื่อโรงเรียนที่แยกตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 444
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 377
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน หน้า 1-10 396
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 453
เอกสารหลักสูตร 1000
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 421
แบบติดตามอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 424
แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 381
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 397
รายงานยาเสพติดในระบบ e-mes xu 62 Unkown Document ขนาดไฟล์ 245.49 KB 406
รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์ฯ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 552
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.28 KB 390
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.05 KB 677
รายชื่อประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ ปี กศ.2562สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.28 KB 458
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 378
กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.82 KB 360
แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้งบประมาณโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 68.79 KB 350
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 400
บันทึกขออนุมัติใช้เงิน การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 665
คู่มือการประกวดคลิปสั้นผลงานนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 395
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.66 KB 308
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1416
คู่มือการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 ออนไลน์ PNG Image ขนาดไฟล์ 6.48 KB 298
เบอร์ธุรการโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 34.01 KB 151
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.54 KB 27
สภานักเรียน
แนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 817
แบบนิเทศติดตามสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 3294
คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 870.13 KB 5097
มาตรการการจัดสภานักเรียน ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.85 KB 603
คู่มือการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 1991
การรับนักเรียน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 391
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 439
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียน 401
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.58 KB 403
ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1003.02 KB 392
นโยบายการรับนักเรียน สพป.นครนายก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.98 KB 521
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.83 MB 392
รายงานนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 116.98 KB 114
งานลูกเสือ
การขออนุมัติตั้งกองลูกเสือ/กลุ่มลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 3319
การขออนุมัติตั้งกองลูกเสือ/กลุ่มลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165.5 KB 558
ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 828
มาตรฐานการตั้งค่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 512
ประกาศชมรมลูกเสือ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 1894
ใบคะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 530
แผนการสอนลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 28209
แบบ ลส. 1,2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 440
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 456
คู่มือการฝึกระเบียบแถว 460
คู่มือประกวดระเบียบแถว 456
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551 396
ขอเหรียญลูกเสือสดุดี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.47 MB 414
เครื่องมือการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.69 KB 1891
โครงสร้างของกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 589
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.76 KB 427
ลส.1 ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.44 KB 417
ใบสมัครการขอตำแหน่งทางลูกเสือ(ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร) ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.63 KB 488
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 1286
แบบลส.1 - ลส.19 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 415
แผนการสอน 431
คู่มือ/ข้อปฏิบัติงานลูกเสือ 490
แนวทางการยกระดับการเรียนรู้ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 1427
การจัดการศึกษากรณีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ 360
คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 395
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.89 KB 359
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.44 KB 6848
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 366
ระเบียบว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.17 KB 365
ระเบียบว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ 367
นโยบาย 5 เสือ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.85 KB 369
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 366
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 1664
ประกาศผลการคัดเลือกสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.38 KB 389
ค่านิยม 12 ประการ
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 10924
เกณฑ์การให้คะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 576
แนวทางการคัดเลือกค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 967
การพัฒนาและประเมินผลค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 377.5 KB 6300
การจัดค่านิยม 12 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 741.64 KB 4555
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนแบบอย่างค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 378
เกี่ยวกับงานแนะแนว
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.77 KB 520
หลักสูตรอบรมครูแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.36 KB 773
คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียน ม.1-3-กรมวิชาการ 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.92 KB 762
แนวทางการจัดกิจกรรมแนวแนวระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 8822
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551-สำนักวิชาการฯ-2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.77 KB 14775
ครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.32 KB 959
นักเรียนyc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 7608
การพัฒนาระบบแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.15 KB 1311
ตัวอย่าง-โครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 10005
1-เอกสาร-นโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.86 KB 778
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป1 - ป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.71 KB 11243
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.77 KB 921
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.19 KB 2159
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 1948
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.75 KB 458
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.89 KB 1435
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466 KB 7568
ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน (User & Password) สำหรับโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 385
คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ 446
แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพนักเรียน 379
แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)” 432
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ(50:50) ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 385
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) กับกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 6063
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.1 - 3 300
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.4 - 6 302
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ม.1 - 3 297
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 298
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
รายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 456.5 KB 784
รายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 537.01 KB 417
การติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 537 KB 374
รายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 779.4 KB 404
รายละเอียดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 390
รายชื่อเกณฑ์เด้กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 เกิด พ.ศ. 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 828.93 KB 375
รายชื่อเด็กเกิดปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 794.73 KB 322
รายชื่อเด็กเกิดปี 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 753.32 KB 79
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ 116
เอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 25133
องค์ความรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.25 KB 81837
สภาพควาสำเร็จระบบดูแลฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 3897
แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายคน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.55 KB 600
กรอบความคิด Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 1104
การป้องกันและแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 8711
PPT ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 542
เอกสารระบบดูแล สำหรับครูประจำชั้น 632
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 569
คู่มือการจัดระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 2381
แนวปฏิบัติระบบดูแล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 889.37 KB 565
คู่มือการจัดระบบดูแลของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 575
คู่มือระบบดูแล (TEPE) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.12 KB 1381
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน (TEPE) 471
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน (TEPE) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 887
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 3460
แบบนิเทศระบบดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 2417
คู่มือคัดเลือกระบบดูแล 422
แนวทางการคุ้มครองนักเรียน.ปี2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 746
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 471
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 388
แต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 508
มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 409
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 377
คู่มือ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.09 KB 372
แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 390
คุู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 396
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 9 ส.ค.63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.88 KB 529
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 9 ส.ค.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.76 KB 581
วิทยากรบรรยาย 9 ส.ค.63 365
แบบการบันทึกระบบการดูแล 9 ส.ค.63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 678.81 KB 10790
แบบบันทึกระบการดูแล 9 ส.ค.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.8 KB 1477
SDQ 9 ส.ค.63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783 KB 396
pre -test Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.04 KB 9987
การประเมินระบบการดูแล 374
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินการระบบการดูแล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 362
คู่มือการคัดเลือกประกวดระบบดูแล ปี 2565 106
คู่มือการใช้งานระบบ พาน้องกลับมาเรียน 105
การจัดทำเอกสารผลกรดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปี 2562 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 113
เอกสาร/คู่มือ ร.รสุจริต
แนวทางการดำเนินงานสพท.สุจริตเล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 450
คู่มือการดำเนินงานร.ร/เขตสุจริต เล่ม 1- 15 688
แนวทางร.รสุจริต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.41 KB 1644
ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 540
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.04 KB 407
คู่มือการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ (ร.ร.คุณภาพประจำตำบล) 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 879
ITAโรงเรียน-เผยแพร่พุธเช้า 01072563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 554
แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทการสร้างการดี 374
แนวทางการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 358
เอกสารเกี่ยวกัยาเสพติด/ทักษะชีวิต
คู่มือ/รายงานที่เกี่ยวข้องยาเสพติด 506
คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 474
คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 564.09 KB 1771
คู่มือการดำเนิงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 44777
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 1322
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.79 KB 1070
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 2558-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 486
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 2558-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.38 KB 743
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 420
แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและยาวชน RAR Archive ขนาดไฟล์ 995.23 KB 365
คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนกาลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 5979
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.82 KB 522
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.66 KB 379
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 1-60 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.94 MB 346
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 61-120 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.94 MB 348
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 121-140 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 343
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 141-160 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 343
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 161-170 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 347
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 171-175 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 333
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.46 MB 442
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.43 KB 2388
คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด_สำหรับครูสอน ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 335
คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด_สำหรับครูสอน มัธยมตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 361
แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 124
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 1376
คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด 101
การเลือกและการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.8 KB 465
วิธีการและแนวทางการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.51 KB 541
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.28 KB 375
ตัวอย่าง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.63 KB 5781
กฤกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หบักเกณฑ์ วิธีสรรหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.24 KB 235
ฝึกภาษาอังกกฤษ
ฝึกหัดภาษาอังกฤษ 1372
ฝึกภาษาอังกฤษ 503
ฝึกภาษาอังกฤษ2 480
ฝึกภาษาอังกฤษ3 572
ฝึกภาษาอังกฤษ4 661
ฝึกภาษาอังกฤษ5 473
ฝึกภาษาอังกฤษ6 633
ฝึกภาษาอังกฤษ7 444
ฝึกภาษาอังกฤษ8 610
ฝึกภาษาอังกฤษ9 3023
ฝึกภาษาอังกฤษ10 409
ฝึกภาษาอังกฤษ11 565
ฝึกภาษาอังกฤษ12 603
วิถีพุทธ
ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.17 KB 425
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 415
คู่มือเว็บไซย์การใช้งานโรงเรียนวิถีพุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 652
หลักสูตร TEPE
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 463
กระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.41 KB 2198
การคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 782.23 KB 717
การควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 817
การจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.03 KB 947
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างเสริมสร้างสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.71 KB 1725
การจัดการแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.77 KB 511
การจัดกิจกรรมค่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 617.57 KB 3681
การใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.24 KB 2445
การบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.25 KB 1147
การนิเทศแนวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.42 KB 1614
การบริหารงานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.78 KB 501
การบริหารเชิงกลยุทธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.97 KB 1740
การบริหารหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.49 KB 853
การปกครองชั้นเรียนเชิงบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.8 KB 1555
การปฏิบัติการจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.59 KB 1281
การประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.89 KB 878
การประเมินสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.34 KB 1013
การพัฒนาจิตสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.7 KB 1810
การพัฒนาด้วย โคชชิ่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 2352
การพัฒนาประจำสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.22 KB 730
การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารยุคใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.14 KB 1147
การพัฒนาระบบสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 1119
การเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.29 KB 1959
การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.29 KB 587
การเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.7 KB 4514
การเรียนรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.45 KB 1194
การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 836.84 KB 892
การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 2428
การสร้างผลงานทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.09 KB 7495
การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.39 KB 394
ความรู้การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1020.3 KB 1314
ความรู้ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.8 KB 3170
งานสารบรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.75 KB 629
จริยธรรมผู้บบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.76 KB 822
จิตวทยาครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.37 KB 7299
เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 533.52 KB 1093
เทคนิคการสร้างทีมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.37 KB 1158
นวัตกรรมการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 2181
การบริหารผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.44 KB 792
พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.92 KB 2218
ภาวะผู้นำทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.32 KB 1454
ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 714.87 KB 1378
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 977
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 455
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 452
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 456
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 435
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 458
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Unkown Document ขนาดไฟล์ 66.81 KB 494
แบบรายงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.54 KB 703
เครื่องชี้วัด แผน กพด. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 403
แผน กพด. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 421
ปฏิทินส่งแบบรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.66 KB 409
เอกสารวิชาการทั่วไป
แนวการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างซีท 417
คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 388
แนวปฏิบัติการพาน.รไปนอกสถานศึกษา/มาตรการรัษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
มาตรการรักษาความปลอดภัย 473
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 393
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งนิเทศร.ร.คุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 391
คำสั่งนิเทศลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 406
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 365
ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 392
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำอำเภอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.25 KB 396
การขับเคลื่อนนโยบายโครงการส่งเสริมโอกาศ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษา"พาน้องกลับมาเรียน" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 525
รางวัลพระราชทาน
คูมือรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 358
คู่มือรางวัลพระราชทานประเภทนักเรียน 350
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 351
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน สนักศึกษา และสถานศกึษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 336
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 341
แนว่ทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 438
เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสรรหา เลือก และแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 365
คู่การสรรหาและคัดเลือกและคณะกรรมการสถานศึกษา 360
คู่มือ/แนวปฎิบัติ
แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 579
แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 364
การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 409
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 71
คู่มือปฏิบัติงานนักเรียนทุนเสมอภาค สพฐ. 2/2565 24
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถ
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 375
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน "ระดับประเทศ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.02 KB 349
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 358
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด 357
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.43 KB 367
วันที่อนุมัติการจบ และปพ.2 ปีกศ.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 416
วันอนุมัติการจบ ปีกศ.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 357
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 602
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลาววันในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 268
ทักษะชีวิต
วิทยากรบรรยายทักษะชีวิต 338
6 คำถามสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 446
rtp-lifeskill Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1436
แนวทางการบุูรณาการทักษะชีวิต 8 กลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 416
การพัฒนาทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 9554
บ้านเรียน Home School
ขั้นตอนการจัดการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 355
แบบฟอร์มขอจัดการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.02 KB 370
สถานปลอดภัย
แนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย 134
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 111