ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผลลัพท์ Thailand 4.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2259
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 362
ตารางวิเคราะห์คุณธรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 368
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ โปรแกรม Thai School Lunch Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 377
เอกสารเพิ่มเติมประชุมโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.82 KB 344
แบบ พฐ.การติดตามและการจำหน่ายนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.47 MB 415
รายชื่อโรงเรียนในแต่ศุูนย์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 408
แนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.8 MB 313
ระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้รถโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.92 MB 303
กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 355
คู่มือการอบรมอาสาสมัคร 318
คู่มือการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 335
โรงเรียนเปิดรับอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 410
ระเบียบคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถุานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ.2521 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 325
แบบ พฐ 1-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 350
รายชื่อโรงเรียนที่แยกตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 364
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 300
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน หน้า 1-10 316
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 324
เอกสารหลักสูตร 916
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 343
แบบติดตามอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 340
แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 307
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 317
รายงานยาเสพติดในระบบ e-mes xu 62 Unkown Document ขนาดไฟล์ 245.49 KB 327
รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์ฯ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 386
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.28 KB 313
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.05 KB 488
รายชื่อประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ ปี กศ.2562สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.28 KB 334
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 301
กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.82 KB 283
แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้งบประมาณโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 68.79 KB 273
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 294
บันทึกขออนุมัติใช้เงิน การยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 290
คู่มือการประกวดคลิปสั้นผลงานนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 298
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.66 KB 226
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1059
คู่มือการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 ออนไลน์ PNG Image ขนาดไฟล์ 6.48 KB 222
เบอร์ธุรการโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 34.01 KB 40
สภานักเรียน
แนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 732
แบบนิเทศติดตามสภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 2800
คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 870.13 KB 4750
มาตรการการจัดสภานักเรียน ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.85 KB 517
คู่มือการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 1076
การรับนักเรียน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 314
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 341
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียน 305
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.58 KB 323
ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1003.02 KB 309
นโยบายการรับนักเรียน สพป.นครนายก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.98 KB 349
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.83 MB 292
รายงานนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 116.98 KB 3
งานลูกเสือ
การขออนุมัติตั้งกองลูกเสือ/กลุ่มลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 3175
การขออนุมัติตั้งกองลูกเสือ/กลุ่มลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165.5 KB 481
ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 645
มาตรฐานการตั้งค่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 406
ประกาศชมรมลูกเสือ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 1725
ใบคะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.5 KB 440
แผนการสอนลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 20177
แบบ ลส. 1,2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 365
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 380
คู่มือการฝึกระเบียบแถว 366
คู่มือประกวดระเบียบแถว 375
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551 322
ขอเหรียญลูกเสือสดุดี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.47 MB 339
เครื่องมือการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.69 KB 1595
โครงสร้างของกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 423
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.76 KB 340
ลส.1 ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.44 KB 335
ใบสมัครการขอตำแหน่งทางลูกเสือ(ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร) ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.63 KB 392
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 991
แบบลส.1 - ลส.19 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 332
แผนการสอน 343
คู่มือ/ข้อปฏิบัติงานลูกเสือ 419
แนวทางการยกระดับการเรียนรู้ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 716
การจัดการศึกษากรณีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ 285
คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 306
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.89 KB 289
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.44 KB 6247
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 291
ระเบียบว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.17 KB 293
ระเบียบว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ 290
นโยบาย 5 เสือ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.85 KB 293
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 288
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 1513
ประกาศผลการคัดเลือกสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.38 KB 294
ค่านิยม 12 ประการ
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 5692
เกณฑ์การให้คะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 504
แนวทางการคัดเลือกค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 858
การพัฒนาและประเมินผลค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 377.5 KB 1036
การจัดค่านิยม 12 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 741.64 KB 4112
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนแบบอย่างค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 301
เกี่ยวกับงานแนะแนว
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.77 KB 448
หลักสูตรอบรมครูแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.36 KB 554
คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียน ม.1-3-กรมวิชาการ 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.92 KB 564
แนวทางการจัดกิจกรรมแนวแนวระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7387
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551-สำนักวิชาการฯ-2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.77 KB 7675
ครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.32 KB 762
นักเรียนyc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 3400
การพัฒนาระบบแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.15 KB 1049
ตัวอย่าง-โครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 7787
1-เอกสาร-นโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 448.86 KB 655
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป1 - ป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.71 KB 9291
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.77 KB 658
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.19 KB 2029
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.81 KB 1614
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.75 KB 350
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.89 KB 1107
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466 KB 5800
ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน (User & Password) สำหรับโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 291
คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ 370
แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพนักเรียน 297
แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)” 336
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ(50:50) ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 293
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) กับกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 2648
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.1 - 3 227
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.4 - 6 226
กิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ม.1 - 3 222
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 228
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
รายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 456.5 KB 633
รายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 537.01 KB 334
การติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 537 KB 294
รายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 779.4 KB 327
รายละเอียดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 303
รายชื่อเกณฑ์เด้กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 เกิด พ.ศ. 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 828.93 KB 284
รายชื่อเด็กเกิดปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 794.73 KB 220
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ 45
เอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 8292
องค์ความรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.25 KB 74893
สภาพควาสำเร็จระบบดูแลฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 3158
แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายคน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.55 KB 506
กรอบความคิด Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 826
การป้องกันและแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 7869
PPT ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 453
เอกสารระบบดูแล สำหรับครูประจำชั้น 533
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 467
คู่มือการจัดระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 1151
แนวปฏิบัติระบบดูแล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 889.37 KB 477
คู่มือการจัดระบบดูแลของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 455
คู่มือระบบดูแล (TEPE) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.12 KB 1115
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน (TEPE) 385
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน (TEPE) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 609
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 3245
แบบนิเทศระบบดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 1660
คู่มือคัดเลือกระบบดูแล 331
แนวทางการคุ้มครองนักเรียน.ปี2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 486
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 338
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 307
แต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 354
มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 319
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 295
คู่มือ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.09 KB 286
แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 298
คุู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 312
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 9 ส.ค.63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.88 KB 422
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 9 ส.ค.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.76 KB 445
วิทยากรบรรยาย 9 ส.ค.63 291
แบบการบันทึกระบบการดูแล 9 ส.ค.63 Unkown Document ขนาดไฟล์ 678.81 KB 5892
แบบบันทึกระบการดูแล 9 ส.ค.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.8 KB 891
SDQ 9 ส.ค.63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783 KB 307
pre -test Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.04 KB 6942
การประเมินระบบการดูแล 296
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินการระบบการดูแล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 285
คู่มือการคัดเลือกประกวดระบบดูแล ปี 2565 41
คู่มือการใช้งานระบบ พาน้องกลับมาเรียน 33
การจัดทำเอกสารผลกรดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปี 2562 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 27
เอกสาร/คู่มือ ร.รสุจริต
แนวทางการดำเนินงานสพท.สุจริตเล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 366
คู่มือการดำเนินงานร.ร/เขตสุจริต เล่ม 1- 15 577
แนวทางร.รสุจริต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.41 KB 1537
ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 386
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.04 KB 295
คู่มือการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ (ร.ร.คุณภาพประจำตำบล) 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 770
ITAโรงเรียน-เผยแพร่พุธเช้า 01072563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 399
แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทการสร้างการดี 289
แนวทางการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 279
เอกสารเกี่ยวกัยาเสพติด/ทักษะชีวิต
คู่มือ/รายงานที่เกี่ยวข้องยาเสพติด 426
คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 386
คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 564.09 KB 1071
คู่มือการดำเนิงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 12559
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 1139
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.79 KB 981
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 2558-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 374
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 2558-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.38 KB 624
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 313
แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและยาวชน RAR Archive ขนาดไฟล์ 995.23 KB 288
คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนกาลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 3129
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.82 KB 367
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.66 KB 284
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 1-60 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.94 MB 267
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 61-120 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.94 MB 261
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 121-140 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 261
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 141-160 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 263
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 161-170 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 263
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หน้า 171-175 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.48 MB 258
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.46 MB 341
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.43 KB 899
คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด_สำหรับครูสอน ประถม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 233
คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด_สำหรับครูสอน มัธยมตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 251
แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 53
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 87
คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด 26
การเลือกและการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.8 KB 388
วิธีการและแนวทางการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.51 KB 409
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.28 KB 297
ตัวอย่าง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.63 KB 475
กฤกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หบักเกณฑ์ วิธีสรรหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.24 KB 166
ฝึกภาษาอังกกฤษ
ฝึกหัดภาษาอังกฤษ 1269
ฝึกภาษาอังกฤษ 430
ฝึกภาษาอังกฤษ2 399
ฝึกภาษาอังกฤษ3 490
ฝึกภาษาอังกฤษ4 533
ฝึกภาษาอังกฤษ5 388
ฝึกภาษาอังกฤษ6 539
ฝึกภาษาอังกฤษ7 362
ฝึกภาษาอังกฤษ8 538
ฝึกภาษาอังกฤษ9 2936
ฝึกภาษาอังกฤษ10 326
ฝึกภาษาอังกฤษ11 480
ฝึกภาษาอังกฤษ12 534
วิถีพุทธ
ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.17 KB 335
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 325
คู่มือเว็บไซย์การใช้งานโรงเรียนวิถีพุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 499
หลักสูตร TEPE
การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 358
กระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.41 KB 1899
การคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 782.23 KB 574
การควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 686
การจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.03 KB 756
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างเสริมสร้างสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.71 KB 1419
การจัดการแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.77 KB 380
การจัดกิจกรรมค่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 617.57 KB 2106
การใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.24 KB 1830
การบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.25 KB 860
การนิเทศแนวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.42 KB 1333
การบริหารงานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.78 KB 412
การบริหารเชิงกลยุทธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.97 KB 1360
การบริหารหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.49 KB 713
การปกครองชั้นเรียนเชิงบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.8 KB 1330
การปฏิบัติการจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.59 KB 1126
การประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.89 KB 782
การประเมินสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.34 KB 891
การพัฒนาจิตสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.7 KB 1324
การพัฒนาด้วย โคชชิ่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 2191
การพัฒนาประจำสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.22 KB 584
การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารยุคใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.14 KB 744
การพัฒนาระบบสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 620
การเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.29 KB 1592
การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.29 KB 501
การเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.7 KB 3209
การเรียนรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.45 KB 867
การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 836.84 KB 563
การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 2032
การสร้างผลงานทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.09 KB 7239
การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.39 KB 320
ความรู้การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1020.3 KB 1136
ความรู้ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.8 KB 2164
งานสารบรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.75 KB 540
จริยธรรมผู้บบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.76 KB 520
จิตวทยาครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.37 KB 5776
เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 533.52 KB 706
เทคนิคการสร้างทีมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.37 KB 841
นวัตกรรมการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 1815
การบริหารผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.44 KB 632
พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.92 KB 1794
ภาวะผู้นำทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.32 KB 1240
ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 714.87 KB 1136
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 731
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 370
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 346
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 368
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 348
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 346
แบบนิเทศและประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Unkown Document ขนาดไฟล์ 66.81 KB 352
แบบรายงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.54 KB 323
เครื่องชี้วัด แผน กพด. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 305
แผน กพด. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 339
ปฏิทินส่งแบบรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.66 KB 326
เอกสารวิชาการทั่วไป
แนวการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างซีท 348
คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 302
แนวปฏิบัติการพาน.รไปนอกสถานศึกษา/มาตรการรัษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
มาตรการรักษาความปลอดภัย 374
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 312
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งนิเทศร.ร.คุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 298
คำสั่งนิเทศลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 292
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 285
ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 297
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำอำเภอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.25 KB 261
การขับเคลื่อนนโยบายโครงการส่งเสริมโอกาศ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษา"พาน้องกลับมาเรียน" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 68
รางวัลพระราชทาน
คูมือรับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 284
คู่มือรางวัลพระราชทานประเภทนักเรียน 275
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 266
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน สนักศึกษา และสถานศกึษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 261
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 258
แนว่ทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 297
เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสรรหา เลือก และแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 292
คู่การสรรหาและคัดเลือกและคณะกรรมการสถานศึกษา 278
คู่มือ/แนวปฎิบัติ
แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 375
แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 279
การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 315
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถ
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 291
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน "ระดับประเทศ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.02 KB 271
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 276
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด 276
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.43 KB 283
วันที่อนุมัติการจบ และปพ.2 ปีกศ.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 271
วันอนุมัติการจบ ปีกศ.63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 248
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สพป.นครนายก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 332
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลาววันในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 196
ทักษะชีวิต
วิทยากรบรรยายทักษะชีวิต 259
6 คำถามสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 315
rtp-lifeskill Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1177
แนวทางการบุูรณาการทักษะชีวิต 8 กลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 318
การพัฒนาทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 3745
บ้านเรียน Home School
ขั้นตอนการจัดการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 254
แบบฟอร์มขอจัดการศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.02 KB 248
สถานปลอดภัย
แนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย 62
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 44