*ขยะชิ้นน้อยๆ ทิ้งบ่อยๆ ก็เป็นขยะกองใหญ่* คัดแยกให้ถูกที่ รายได้มีจากการทิ้งขยะ* เก็บเท่าไร่ก็ไม่หมด ถ้าไม่ลดทิ้งขยะ* มือเธอ มือฉัน มาช่วยกันลดขยะ*
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร และโภชนาในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นกเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565
การจัดอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ"
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในสถานศึกษา
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565
การประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง ครั้งที่ 5
ข่าวการศึกษา


อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด