*ขยะชิ้นน้อยๆ ทิ้งบ่อยๆ ก็เป็นขยะกองใหญ่* คัดแยกให้ถูกที่ รายได้มีจากการทิ้งขยะ* เก็บเท่าไร่ก็ไม่หมด ถ้าไม่ลดทิ้งขยะ* มือเธอ มือฉัน มาช่วยกันลดขยะ*
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอดวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ที่เกี่ยวเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้สนใจในสังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 17
ประชาสัมพันธ์โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาท เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง
จัดสรรงบประมาณ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ)
อนุญาตให้ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
การฝึกอบรมในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566
เชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าวการศึกษา


อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด