หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระบบ NISPA (อ่าน 5) 27 มิ.ย. 65
ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษาเพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่ (อ่าน 8) 24 มิ.ย. 65
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และใบกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 13) 24 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด win win WAR OTOP Juntor (อ่าน 12) 23 มิ.ย. 65
การติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 23 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แอนิเมชั่น ในรูปแบบวีดีทัศน์ และแบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อสื่อ (อ่าน 15) 21 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024 (อ่าน 21) 14 มิ.ย. 65
ขอความร่วมมือร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (อ่าน 27) 14 มิ.ย. 65
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 31) 08 มิ.ย. 65
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 33) 08 มิ.ย. 65
สำรวจข้อมูลเด็กเจ็บป่วย (อ่าน 31) 08 มิ.ย. 65
คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการการพัฒนา EQ และเสริมสร้างความสุขแก่นักเรียน โดยการปฏิบัติการเต้น (อ่าน 45) 27 พ.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับโล่ประกาศเกียรติคุณ (อ่าน 31) 27 พ.ค. 65
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (อ่าน 38) 27 พ.ค. 65
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดนครนายก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 28) 26 พ.ค. 65
การสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา (อ่าน 30) 26 พ.ค. 65
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และร่วมผลงานโครงการกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนาธรรม" (อ่าน 28) 26 พ.ค. 65
การรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 39) 26 พ.ค. 65
แนวทางเสริมสร้าคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 28) 25 พ.ค. 65
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่1/2565) (อ่าน 26) 25 พ.ค. 65
การปรับฐานข้อมูลเว็ยไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน https://sillapa.net (อ่าน 24) 25 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอเต้นประกอบเพลง (อ่าน 25) 24 พ.ค. 65
การสำรวจจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2565 (อ่าน 38) 20 พ.ค. 65
การดำเนินงานตามกฏกระทรวงฯ ที่ออกตามความในมาตรา 80 แห้่งประราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (อ่าน 29) 19 พ.ค. 65
ประชุมชี้แจงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) (อ่าน 37) 19 พ.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 38) 19 พ.ค. 65
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน (อ่าน 29) 18 พ.ค. 65
แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (อ่าน 39) 12 พ.ค. 65
นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (อ่าน 34) 12 พ.ค. 65
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (อ่าน 29) 12 พ.ค. 65